مانیەتیك فورطنەلر

Aurora (Kutup Işıkları)
مانیەتیك فورطنە أثناسندە گورولن aurora ( قطب ایشیقلری )

گونمزدە الكترونیك حیاتمزڭ بر چوق یرندە قوللانیلمقدەدر . الكترونیكە باغیملی حالە گلمشز دیسەك یریدر . بر گون الكتریك اولماسە او گونلر نە قدر زور گچر دگل می ؟ ایشتە بو قارامسار طابلو , بعض آرالقلرلە گرچكلشن گونشدەكی مانیەتیك فورطنەلر ( solar storm اولارق دە بیلینیر ) ایلە گرچكلشەجكمش گبی طورییور . تلویزیون , رادیو , بیلگی صایار , تلفون , اوچاقلر , آرابەلر وس . هپسنڭ مانیەتیك فورطنە بوینجە قوللانیلاماز حالە گلمسی طورومندن سوز ایدییورم .

 بو فورطنەلرڭ أڭ گوچلیسی ۱ – ۲ ایلول ۱٨٥٩ ییلندە گرچكلشمش . ایلك بلیرتیلر ۲٨ آغستوس ‘ طاڭ ۲ ایلول ۱٨٥٩ ‘ آ قدر گونشدە بر چوق سیاه نقطەلر گورولمش . و بو اثنادە دنیانڭ هر یرندن قطب ایشیقلری ( aurora ) گورولمش , أڭ چوق دە قرایوب آطەلری ایلە rocky طاغلری آراسندن . بتون بونلر اولوركن توم آوروپە و قوزی آمریقە تلغراف سیستملری چوكمش . تلغرافلر دوزنسزجە ویا بلیرسز بر دوزندە چالیشمش , كە نە چالیشمە تلغراف كاغدلری یانمش .

 هر ۱۱ . ۳ ییلدە بر گونشدە بوڭا بڭزر آقتیویتەلر اولویور .   فقط بونلرڭ اتكیسی ضعیف , یا دە ۱٨٥٩ ‘ دە گرچكلشنكی گبی دگل . بر هنوز اثباتلانمامش اولسە دە یاقلاشیق هر ۱٥۰ ییلدە بر شدتلی مانیەتیك فورطنەلرڭ اولاجغی تئوریسی واردر طبقی ۱٨٥٩ ‘ دەكی گبی .

\( ۱٨٥٩ + ۱٥۰ = ۲۰۰٩ \)

 ۲۰۰٩ ییلندە چوق شدتلی بر مانیەتیك فورطنە اولمادی طبیعی كە , یاقلاشیق ۱٥۰ ییل دییورز . مایەلیلرڭ دە گری یە طوغری صایان تقویمندن قیصەجە بحث ایدەلم . مایەلیلر آصترونومیدە ایلری بر قوم اولارق بیلینیرلر و مشهور مایە تقویمنی بولانلردر . بو تقویم ۲۱ آرالق ۲۰۱۲ ‘ دە ۰ ‘ آ اولاشیر . هر نە قدر بعض كیشیلر او زمانڭ قیامتە تقابل ایدەجگنی ادعا ایتسە دخی بو پك ایناندیریجی گلمەمكدەدر . بعض كیشیلردە بونڭ سادەجە بر دیژیتال قیامت اولاجغنی سویلەمكدەدر . مانیەتیك فورطنەنڭ الكتریكسل بر باغلانتیسی اولدیغنی قبول ایدرسەك بو داها معقول گورونییور . بعضلری دە مادەدە یاپیسال دگیشیكلكلرڭ اولاجغنی ادعا ایتمكدەدر .

 گوروشلری فرقلی اولان و فرقلی یوللردە ایلرلەین انسانلرڭ دە بو تاریخ ویا بو تاریخە یاقین تاریخلری اشارت ایتمەسی بو ایشی داها دە ایلگینچ حالە گتیرییور .

Güneşte patlama anı
 گونش یوزیندە پاتلامە أثناسندە بر گورونتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...