اگیك آتیش سیمولاسیونی + هوا سورتونمەسی [ آندروئید اویغولامسی ]

بو پروغرامدە فیزیكدە اگیك آتیش پروبلمنە هوا سورتونمە قوتنی دە داخل ایدرك گلەنڭ ( مرمینڭ ) یورونگەسنی چیزمەیە چالیشدق , بو یورونگە أوزرندە گلەنڭ حركتنی دە گرچك زمانلی اولارق سیمولاسیوننی یاپمەیە چالیشدق .

پروغرامدەكی بر چوق دگیشكنی قوللانیجینڭ دڭتیمنە دە بیراقدق , أورنگین ؛
باشلانغیج آچیسی ,
باشلانغیج خیزی ,
و حتی گزەكنڭ یر چكیمی ایومەسنی دخی قوللانیجی دگیشدیرەبیلمكدەدر .

جسمڭ حركتنە اتكی ایدن بعض خصوصلردن اولان هوا سورتونمە قوتنی أتكیلەین ؛
جسمڭ كتلەسی ,
جسمڭ حركت یوڭندەكی كسیت آلانی ,
جسمڭ آیرودینامیك سورتونمە قات صاییسی ,
هوا یوغونلغنە اتكی ایدن آتموسفر باصینجی ,
هوا یوغونلغنە اتكی ایدن هوا صیجاقلغنی دە قوللانیجی گیرەبیلمكدەدر .

پروغرامڭ آرا یوزندە قوللانیجیلرڭ ایستكلرینە گورە سوركلی گلیشدیرەرك قوللانیشلی بر آرا یوز ألدە ایتمەیە چالیشمقدە دوام ایتمكدەیز . آرا یوز ایلە باشلانغیج آچیسی خیزلیجە دگیشدیریلەبیلمكدە و هر هانگی بر نقطەدەكی خیز وكتورلری و قونوم وكتورلری و حركت زمانی بیلگیسنە دە قوللانیجی ایریشمكدەدر .

سیمولاسیون صیرەسندە دە خیز وكتورلری گورسل اولارق گورولەبیلمكدەدر . ایلرلەین ورسیونلردە ۲ ایكس , ٤ ایكس , ۱۰ ایكس , ۱۰۰ ایكس , ۱۰۰۰ ایكس گبی ایلری یە طوغری خیزلیجە اویناتمە أوزللگنی دە أكلەمەیی دوشونمكدەیز .

دستكلەنن دیللر :
– تركچە
– انگلیزجە

اگر ترجمان اولارق دیل چویری قونوسندە گوڭللی اولمق ایستەین آرقداشلر اولورسە , بیلدكلری دیللرە چویری یاپمەلری ایچون دیل دوسیەلرینی گوندرەبیلیرز .

شیمدیلك خوشجە قالین …

اویغولامەمزی شو لینكدن ایندیرە بیلیرسڭز .

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aerdemir.projectilemotion

اویغولامدن آلینمش اكران گورونتولری آشاغیدەدر . 1024x500

 

1 2

3 4 5 6 7 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...