Hakkında

Abdullah Erdemir

Abdullah Erdemir
Abdullah Erdemir

21 Ramazan 1407 hicri senesinde Konya’da Küre-i Arz’a endam etmişim. Allah’ın izni ve yardımı ile Bozkır kültürü ile yetişip, sonuç odaklı çalışma disiplini ile nice emsali nadir projelere imzamızı atmışızdır.

Lisans ihtisasımı, Selçuk Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde 2010 senesinde tamam eyledim.

Yüksek lisans ihtisasımı, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilimdalı – Makine Teorisi ve Dinamiği Bilimdalı’nda 2015 senesinde tamam eyledim.

Doktora ihtisasım ise, Konya Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilimdalı – Makine Teorisi ve Dinamiği Bilimdalı’nda sürmektedir.

Uzmanlık Alanları:

 1. Matematiksel Modelleme
  • Kinematik
   1. Düz Kinematik
   2. Ters Kinematik
    1. Redundant Olmayan Ters Kinematik
    2. Redundant Olan Ters Kinematik (Sonsuz DOF’a kadar.)
     1. Empedans Kontrol ve Jakobiyen Temelli Ters Kinematik
   3. Denavit Hartenberg [Kinematik] (En son çözülen ters kinematik problemi: 8 eksenli redundant bir robotta konum ve oryantasyon)
  • Dinamik
   1. Lagrange
   2. Hamilton Integration
   3. Computed Torque Technique
   4. İleri Dinamik Analiz ve Ters Dinamik Analiz
   5. Empedans Kontrol
   6. Denavit Hartenberg [Dinamik] (En son çözülen ileri dinamik: 8 eksenli redundant bir robot)
  • Yapay Sinir Ağları
  • Linear and Nonlinear Curve Fitting
 2. Optimizasyon
  • Çok Değişkenli Optimizasyon Teknikleri
  • Otomatik CAD Optimizasyonu (Solidworks ve API destekli CAD Programları)
  • Otomatik CAE Optimizasyonu (Solidworks Simulation ve Ansys ACT)
  • Otomatik PID katsayıları optimizasyonu
  • Algoritma Kod Optimizasyonu
  • Arı Algoritması
  • Hooke-Jeeves Algoritması
  • Newton Raphson Algoritması
 3. Programlama
  • .NET
   1. C#
   2. VB.NET
   3. Onlarca Geliştirilmiş Mühendislik yazılımları
  • Paralel Hesaplama
   1. Paralel CPU (.NET ve Lazarus/Delphi)
   2. OpenCL GPU (Toplu matrisyel işlemler)
   3. CUDA GPU ( ” )
  • VBA (Excel, Solidworks API makro ve eklenti)
  • Delphi/Pascal (Multiplatform Programlama)
  • Lazarus/Pascal
  • Python (Ansys ACT Eklentisi yazımı)
  • OpenMaple (Maple Otomasyonu) *
  • OpenCV (CUDA)
  • Xamarin (Multiplatform Programlama)
  • Java (Android)
  • PHP
  • ASP Klasik
  • SQL
  • InterProcess Communication Techniques
  • Yazılımsal Tersine Mühendislik ve Değişiklik
   1. PE (UnManaged) Uygulamalar
   2. .NET (Managed) Uygulamalar
  • Yazılımsal Tersine Mühendisliğe Karşı Savunma (Yazılımı Güvenliğe Alma) Teknikleri
 4. Matematik İşlemciler
  • Maple (Sembolik İşlem ve iteratif simulasyonlar)
  • Matlab (Simulink [Kontrolcü modelleme])
 5. Veri İşleme
  • Video Stitching (Vasıtalarda 360° Durumsal Farkındalık Sistemi)
  • DFT, FFT (Fourier Transform)
  • Kalman Prediction
 6. CAE
  • Ansys (İleri seviye shell modelleme ve ACT)
   1. Statik Structural
   2. Modal
   3. Random Vibration
   4. Transient Structural
   5. Harmonic Response
   6. Rigid Body Dynamics
   7. Buckling
  • Yorulma Ömrü Analizleri
   1. Statik
   2. PSD – Random Vibration
 7. CAD
  • Solidworks
  • Space Claim
 8. Proje Yönetimi
 9. Tezler
  • Yüksek Lisans Tezi: Erdemir, A., “Bir Ağır Vasıtanın Çok Akslı Direksiyon Mekanizmasının Optimizasyonu, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü Makine Mühendisliği A.B.D., Konya, 2015. [Link]
  • Doktora Tezi: 2015 – Devam Ediyor… Tez konusu: “Tutucu Kola Sahip Dört Ayaklı Bir Robotun Optimum Empedans Kontrolü”
   Optimal Impedance Control of A Quadruped Robot with Gripper Arm

 10. Makaleler
  1. Erdemir, A., Kalyoncu, M., Bir Ağır Vasıtanın Çok Akslı Direksiyon Mekanizmasının Arı Algoritması Kullanılarak Optimizasyonu”, Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu – (UMTS 2015) Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.421-426, İYTE, İzmir, 14-17 Haziran 2015. [Link]
  2. Erdemir, A., Kalyoncu, M., Optimization of a Multi-Axle Steered Heavy Vehicle Steering Mechanism by using the Bees Algorithm and the Hooke-Jeeves Algorithms Simultaneously, The 1st International Symposium On Automotive Science And Technology (ISASTECH 2019), Ankara/Turkey, p. 613-622, September 5-6, 2019. [Link]
  3. Gümüş, M.S., Erdemir, A., Alver, V. et al. Experimental evaluation of different spectral methods for damage estimation of an electrical panel bracket mounted on a military wheeled vehicle. J Mech Sci Technol 35, 5561–5569 (2021). https://doi.org/10.1007/s12206-021-1127-6
 11. Üye Olunan Kuruluşlar
  • Makina Mühendisleri Odası
 12. Hobiler
  • Ata binmek
  • Paintball
 13. Dünya Görüşü
  • Fatih Sultan Mehmet Han:
   • “İmtisâl-i “câhidû fillâh” oluptur niyyetim,
   • Dîn-i İslâm’ın mücerred gayretidir gayretim.
   • Fazl ü hakk u himmet-i cünd-i ricâlullah ile,
   • Ehl-i küfrü serteser kahreylemektir fikretim!..
   • Enbiyâ vü evliyâya istinâdım var benim,
   • Lütf-u Hak’tandır hemen ümmîd-i feth u nusratım.
   • Nefs ü mâl ile n’ola kılsam cihanda ictihad,
   • Hamdü lillâh, var gazâya sad hezâran rağbetim!
   • Ey Muhammed, mu’cizât-ı Ahmed ü Muhtâr ile,
   • Umaram gâlib ola, a’dâ-yı dîne devletim.”

Google Scholar
LinkedIn
Facebook

Abdullah ERDEMİR

Makina Yüksek Mühendisi
Mechanical Engineer, M.Sc.

Abdullah Erdemir
Abdullah Erdemir ve atlı birlikleri
Abdullah Erdemir
Abdullah Erdemir ve atlı birlikleri